سیستم­های اطلاعاتی , قابلیت­های سازمانی, داده, فرایند,شهرصنعتی کاوه