دانلود پروژه سيستم پيش بينی مسابقات ورزشی به زبان PHP

تمامی امكاناتی كه يك سيستم پيش بينی مسابقه دارد را اين پروژه داراست. حتي بخشی برای آن در نظر گرفته شده است كه می توانيد برای كاربرانتان با شماره اختصاصی خودتان پيامك ارسال نماييد. (به دليل يكسری محدوديت ها از اين پروژه عكسی نمی گذاريم.)

عنوان پروژه: فروش پروژه سيستم پيش بينی مسابقات ورزشی به زبان PHP

قالب بندی: PHP

دسته: كامپيوتر - PHP

قیمت: 65.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ويرايشگر های PHP

شرح مختصر:

فروش پروژه سيستم پيش بينی مسابقات ورزشی به زبان PHP

تمامی امكاناتی كه يك سيستم پيش بينی مسابقه دارد را اين پروژه داراست. حتي بخشی برای آن در نظر گرفته شده است كه می توانيد برای كاربرانتان با شماره اختصاصی خودتان پيامك ارسال نماييد. (به دليل يكسری محدوديت ها از اين پروژه عكسی نمی گذاريم.)