دانلود پروژه وب سایت مدرسه ابتدایی

1- درج، ویرایش و حذف کارمندان 2- درج، ویرایش و حذف دانش آموزان 3 - درج، ویرایش و حذف دبیران 4 - درج، ویرایش و حذف دروس -- دارای امکاناتی چون صدور کارنامه برای دانش آموزان می باشد

این وب سایت دارای قابلیت هایی همچون:
درج، ویرایش و حذف کارمندان
درج، ویرایش و حذف دانش آموزان
درج، ویرایش و حذف دبیران
درج، ویرایش و حذف دروس میباشد.همچنین دارای امکاناتی چون صدور کارنامه برای دانش آموزان می باشد