پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی برای درس مهندسی نرم افزار 1

یک پروژه کامل همراه با تمام دیاگرام ها و نمودار ها

مشخصات موارد کابرد:
 
• ورودی

• خروجی

• ثبت نام کارجوی جدید

• ایجاد یک کاربر جدید

• ایجاد فرصت شغلی

• جستجو ی فرصت شغلی

• جستجوی کارجو

• تعیین معیار جستجوی کارجو

• جستجوی کاربر

• حذف کارجو

• حذف فرصت شغلی