دانلود پروژه حسابداری برای درس مهندسی نرم افزار 1

فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها - فصل دوم : طراحی سیستم ----- نمودارهای UML -- نمودار Use Case - Sequence Diagram -- State Diagram -- نمودار DSD -- نمودار JSP -- طراحی فرم های ورودی و خروجی

فهرست مطالب

 

فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها 

گزارش شناخت سیستم 

عملکرد کلی سیستم

مشکلات موجود 

پیشنهادات اولیه 

گزارش امکان سنجی 

 امکان سنجی منطقي 

 امکان سنجی فیزیکی 

 امکان سنجی فرهنگی 

 امکان سنجی اقتصادی 

 تحلیل هزینه ها و منافع 

زمانبندی پروژه 

نمودار Gant Chart 

آنالیز سیستم 

شناخت فرم ها 

نمودار Form Flow  

نمودار FRD 

بیانیه نیازمندی ها 

نمودارهای DFD 

طرح جانمایی 

 

فصل دوم : طراحی سیستم 

طراحی بانک ها 

 جمع آوری داده ها 

 خالص سازی داده ها 

 نرمال سازی 

 طراحی جداول 

نمودارهای UML 

نمودار Use Case 

Sequence Diagram 

State Diagram 

نمودار DSD                                

نمودار JSP  

طراحی فرم های ورودی و خروجی                        

ضمایم پروژه 

نمونه فرم های سیستم 

پرسشنامه ها