دانلود پروژه داروخانه درس مهندسی نرم افزار 1

موارد به کار رفته شده در پروژه : ارسال نسخه های بیماران به بیمه - پرداخت وجه بابت تسویه حساب - تمدید مجوز داروخانه - دریافت نسخه - تحویل دارو به مشتری - ثبت کردن دارو ها - درخواست خرید دارو - تحویل لوازم بهداشتی به مشتری - ثبت اطلاعات بیماران - تائید شدن قرارداد - گرفتن مجوز تاسیس داروخانه و ....

نمونه یکی از دیاگرام ها :

http://www.mahdinet.com/update/j.png